روشهای عددی در مهندسی- مقاله های در نوبت چاپ
مقاله های در نوبت چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 
مقالات زمستان ۱۴۰۰
۱- بهبود انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد نانوسیال دوفازی آب اکسیدآلومینیوم به‌همراه تولید حرارت داخلی با استفاده از شبیه­‌سازی لتیس بولتزمن دوبعدی
۲- شبیه­‌سازی مدل محاسباتی ساده‌شده سازه جکتی با تیر طره‌ای تیموشنکو و تأیید آزمایشگاهی
۳- تحلیل کمانشی ستون‌های نامنشوری با بار محوری غیر یکنواخت با روش بدون شبکه پتروف گلرکین
۴- پایداری و روانگرایی دینامیکی سد باطله اسفوردی تحت مدل رفتاری الاستو پلاستیک غیرخطی با استفاده از روش عددی تفاضل محدود
۵- مطالعه عددی تأثیر نانوسیال بر انتقال حرارت یک کانال در حضور میدان مغناطیسی متغیر با ایجاد موانع
۶- بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده از تیر یکسرگیردار تابعی مدرج پوشیده شده از لایه پیزوالکتریک
۷- اثر شکل نانوذره و میدان مغناطیسی بر میزان انتقال حرارت درون محفظه متمایل با وجود تولید/ جذب حرارت یکنواخت
نشانی مطلب در وبگاه روشهای عددی در مهندسی:
http://jcme.iut.ac.ir/find.php?item=1.113.28.fa
برگشت به اصل مطلب