روشهای عددی در مهندسی- فهرست داوران همکار
فهرست داوران همکار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/11 | 

اسامی فرهیختگان عزیزی که در داوری و ارزیابی محتوای علمی مقالات ما را از نظرات ارزشمند خود بهره‌مند نمودند.
سردبیر محترم مجله ضمن سپاس فراوان از همکاری این بزرگواران امیدوارند که این همکاری گسترش یابد.


اسامی داوران همکار سال ۱۳۹۸
اسامی داوران همکار سال ۱۳۹۹

نشانی مطلب در وبگاه روشهای عددی در مهندسی:
http://jcme.iut.ac.ir/find.php?item=1.116.29.fa
برگشت به اصل مطلب