روشهای عددی در مهندسی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه

دکتر مجتبی ازهری، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:mojtaba@cc.iut.ac.ir

دکتر بیژن برومند، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:boromand@cc.iut.ac.ir

دکتر احمد رضا پیشه ور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:apishe@cc.iut.ac.ir

دکتر مهرداد تقی زاده منظری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، پست الکترونیکی:mtmanzari@ sharif.edu

دکتر فرهنگ جلالی فراهانی، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، پست الکترونیکی:fjalali@ut.ac.ir

دکتر سید رضا حجازی، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:rehejazi@cc.iut.ac.ir

دکتر فیاض رحیم زاده، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، پست الکترونیکی:rofooei@sharif.edu

دکتر محمد سعید سعیدی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، پست الکترونیکی:mssaidi@sharif.edu

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد،  استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان،

پست الکترونیکی:saghaian@cc.iut.ac.ir

دکتر ابراهیم شیرانی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:eshirani@cc.iut.ac.ir

دکتر کیقباد شمس، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:k_shams@cc.iut.ac.ir

دکتر سعید ضیایی راد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:szrad@cc.iut.ac.ir

دکتر ناصر طالب بیدختی، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، پست الکترونیکی:taleb@shirazu.ac.ir

دکترقاسم مصلحی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، پست الکترونیکی:moslehi@cc.iut.ac.ir

دکتر سهیل محمدی، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، پست الکترونیکی:smoham@ut.ac.ir

دکتر محمود یعقوبی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، پست الکترونیکی:yaghoubi@shirazu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه روشهای عددی در مهندسی:
http://jcme.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب