روشهای عددی در مهندسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریات علمی دانشگاه، کدپستی۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

تلفن:   ۳۳۹۱۲۸۷۷ ۰۳۱

نمابر:  ۳۳۹۱۲۶۲۶ ۰۳۱

پست الکترونیک: jcme@of.iut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه روشهای عددی در مهندسی:
http://jcme.iut.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب