دوره 42 (1402)
دوره 41 (1401)
دوره 40 (1400)
دوره 39 (1399)
دوره 38 (1398)
دوره 37 (1397)
دوره 36 (1396)
دوره 35 (1395)
دوره 34 (1394)
دوره 33 (1393)
دوره 32 (1392)
دوره 31 (1391)
دوره 30 (1390)
دوره 29 (1389)
دوره 28 (1388)
دوره 27 (1387)
دوره 26 (1386)
دوره 25 (1385)
دوره 24 (1384)
دوره 23 (1383)
دوره 22 (1382)
دوره 21 (1381)
دوره 20 (1380)
دوره 19 (1379)
دوره 18 (1378)
دوره 17 (1377)
دوره 16 (1376)
دوره 15 (1373)
دوره 14 (1372)
دوره 13 (1372)
دوره 12 (1371)
دوره 11 (1371)
دوره 10 (1370)
دوره 9 (1369)
دوره 8 (1369)
دوره 7 (1368)
دوره 6 (1366)
دوره 5 (1366)

استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای تعیین شرایط تزریق بهینه سیال پیش‌شوی در عملیات اسیدکاری چاه‌های نفتی

میثم محمدزاده شیرازی؛ احسان صابونیها؛ علیرضا کاظمی؛ سید شهاب الدین آیت اللهی

دوره 41، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 117-136

https://doi.org/10.47176/jcme.41.2.9611

تحت نظارت وف ایرانی