نویسندگان

چکیده

در چند دهه اخیر مطالعاتی در زمینه پدیده های شبه استاتیکی در محیطهای متخلخل اشباع از آب نظیر تحکیم در خاکها صورت گرفته است. اما کاربرد آنالیز محیطهای متخلخل اشباع تحت انتشار امواج در بررسی رفتار سدهای خاکی، طراحی پی های ماشین، پدیده های روانگونگی و مسائل مربوط به اثر متقابل خاک- سازه، اهمیت تحقیق و بررسی مسئله در حالت دینامیکی را ایجاب می-کند. رفتار چنین محیطهایی به علت وجود دو فاز جامد و مایع، از اثرات اینرسی ناشی از شتاب توده جرم خاک و شتاب جرم مایع که دارای مؤلفه های جابجایی مستقل از یکدیگرند، تأثیر می پذیرد. مطالعات اولیه به تحلیل مسئله در حالت شبه استاتیکی و صرف نظر از اثرات اینرسی معطوف بوده است. ولی با توجه به اهمیت مسئله، تحقیقات دمانه داری در این زمینه انجام دشه و نهایتاً بیو توانست با استفاده از معادلات بنیادی، دارسی، ممنتوم و پیوستگی معادلات دیفرانسیل ممزوج محیطهای متخلخل اشباع را تعیین کند. حل این معادلات ممزوج به روش انتگرالهای مرزی و سپس کاربرد روش المان مرزی برای حل مسائل مختلف از جمله اهداف این مقاله است.

عنوان مقاله [English]

Application of the Boundary Element Method to two Dimensional Dynamic Problems of Saturated Porous Media

نویسندگان [English]

  • R. Khoee
  • A. M. Keynia

تحت نظارت وف ایرانی