نویسنده

چکیده

مبدلهای الکترونیک قدرت، سیستمهای غیرخطی وابسته به زمان هستندکه تحلیل دقیق آنها بدون استفاده از کامپیوتر بسیار مشکل بوده و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری نیز زمان زیادی صرف می شود. استفاده از روش متوسط گیری فضای حالت2 همان-طور که ذکر می شود، علاوه بر ساده کردن تحلیل که نتیجۀ تبدیل سیستم وابسته به زمان به یک سیستم مستقل از زمان است، زمان محاسبات آن را نیز به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. اما این روش برای مدارهایی که شرط تغییرات کوچک برای متغیرهای حالت آنها برقرار نیست، به دلیل اینکه نمی تواند تغییرات سریع و بزرگ را دنبال کند قابل استفاده نیست. بنابراین از یک روش بهبود یافته استفاده می کنیم که در آن علاوه بر اینکه متوسط متغییرهای حالت را در نظر می گیریم، هارمونیکها را نیز اضافه می-کنیم. این روش کلی تر می تواند به طور اساسی با انواع دلخواه شکل موجها مطابقت پیدا کند و اساساً بر روی نمایش سری فوریه3 وابسته به زمان برای یک پنجرۀ لغزان از شکل موج داده شده استوار است. در این مقاله پس از معرفی روش بهبود یافتۀ متوسط-گیری فضای حالت، نتایج حاصل از به کارگیری این روش در مورد انواع اصلی مبدلهای DC/DC و همچنین DC/AC ارائه می-شود و سپس تأثیر بعضی از پارامترها در کیفیت مدل مورد بررسی قرار می گیرد.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Power Electronic Converters Using the Developed State Space Averaging Method

نویسنده [English]

  • J. Mahdavi and A Emaadi

چکیده [English]

Power electronic converters are non-linear time-dependent systems whose exact analysis without the use of computers is very difficult, and even using computer softwares requires a long time. Use of the state space averaging method, as will be mentioned, in addition to simplifying the analysis procedure which is a result of converting a time-dependent system to a time-independent one, reduces the required computation time considerably. But this method is not applicable to circuits for which small variations of state variables does not apply, since it is not able to follow rapid and large changes. Therefore, we make use of a developed method in which we consider the average of the state variables as well as adding the harmonics. This more general method can basically be adjusted to various arbitrary wave forms, and is based upon a Fourier series time-dependent display for a sliding window of the given waveform. In this paper, after introducing the developed state space averaging method, results of applying this method to various basic DC/DC and DC/AC converters will be mentioned, and also effects of some parameters on the quality of model will be discussed.

تحت نظارت وف ایرانی