نویسندگان

چکیده

آهن اسفنجی (DRI) به سبب داشتن سطح ویژۀ بسیار بالا، تمایل به اکسیداسیون مجدد و در برخی موارد احتراق ناگهانی (خودسوزی) در محیطهای حاوی اکسیژن دارد. در این پژوهش رفتار اکسیداسیون مجدد و خودسوزی آهن اسفنجی تهیه شده از سنگ آهنهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سینتیک و مکانیزم اکسیداسیون مجدد و همچنین دمای خودسوزی هریک از نمونه های آهن اسفنجی توسط اکسیداسیون مجدد در شرایط ایزوترم و غیر ایزوترم شناسایی شد. مطالعات بر روی ترکیب شیمیایی، ریزساختار، تخلخل و توزیع تخلخل هریک از انواع آهن اسفنجی برای تعیین ارتباط بین این خواص و خصوصیات مواد اولیه انجام شد. رفتار اکسیداسیون مجدد آهن اسفنجی وابسته به خواص شیمیایی و ساختار فیزیکی آن است که این خواص متأثر از مواد اولیه به کار رفته در تهیه آن هستند. آهن اسفنجی تهیه شده از سنگ آهن هماتیتی در مقایسه با نمونۀ مشابه از سنگ آهن مگنتیتی نسبت به خودسوزی ایمنتر است و همچنین آهن اسفنجی تهیه شده از سنگ آهنهای با عیار پایین و گوگرددار نسبت به خودسوزی حساسیت بیشتری دارد.

عنوان مقاله [English]

Determination of Relationship between Autoignition of Sponge Iron and Specification of the Iron Ores

نویسندگان [English]

  • A
  • Saidi
  • M. H. Abbasi and J. Safarian

چکیده [English]

Sponge iron (DRI) due to the high surface area, often shows a high tendency to re-oxidation and at some cases spontaneous combustion (autoignition). In this work, re-oxidation behavior and autoignition of sponge iron, produced from different types of iron ore has been investigated. Isothermal and non-isothermal re-oxidation experiments were carried out on each type of DRI and their autoignition temperature was determined. Microscopic examination and porosimetric measurements also were used to elucidate the relationship between the DRI specification and its re-oxidation behavior. The type and chemical analysis of the iron ore, used for the production of DRI, had a strong influence on the microstructure of sponge iron and, in turn, on its sensitivity to re-oxidation and autoignition.

تحت نظارت وف ایرانی