نویسنده

چکیده

در مقالۀ حاضر، ساختار اساسی یک سیستم نرم افزاری برای شبیه سازی محیط آزمایشگاه راکتور، با استفاده از یکی از متدلوژیهای مهندسی نرم افزار تحت عنوان OMT، با استفاده از معادله های نقطه ای حاکم بر راکتور، ارائه شده است. همچنین توانمندیهای مختلف شبیه ساز در آموزش مفاهیم پایه فیزیک راکتور مورد بحث قرار گرفته است.
در این آزمایشگاه مجازی، قابلیت انجام هفت آزمایش راکتور تحت عنوانهای: راه اندازی و کنترل راکتور، اندازه گیری جرم بحرانی راکتور، اندازه گیری قدرت گرمایی راکتور، اندازه گیری ارزش راکتیویته میله های کنترل، اثر سموم در قلب راکتور، اثر خلاء در قلب راکتور و سقوط میلۀ کنترل ظریف وجود دارد. امکانات کاربری آسان و راهنماییهای موجود در سیستم، محیطی کاملاً مناسب را برای انجام آزمایشها برای کاربر فراهم می سازند. همچنین ارائۀ نتایج و اطلاعات گرافیکی و متنی مربوط به هر آزمایش در طول انجام آزمایش و پس از آن، به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر در مورد آزمایشها، از دیگر امکاناتی است که نرم افزار در اختیار کاربر قرار می دهد و مجموعۀ نرم افزار را به صورت یک شبیه ساز آموزشی توانمند و با کاربری آسان مطرح می کند.

عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of a Reactor Physics Laboratory Simulation Software

نویسنده [English]

  • A. Mireshghi and J. Jamshidi

چکیده [English]

The basic structure of a reactor physics laboratory environment simulation software, developed using object modeling technique (OMT), and based on the reactor point kinetic equation, is presented. Also, various capabilities of the simulator in teaching the fundamental concepts of reactor physics are discussed.
In this virtual laboratory, student can perform seven different experiments, namely, reactor start up and control, critical mass measurement, critical thermal power measurement, control rod reactivity worth measurement, fuel poisons effects, reactor core void effects, and fine control rod drop. The user-friendly software and the technical instructions embedded provide a convenient environment for performing the experiments. The result presentation, in text and graphical format, both during and after the experiments, is another facility making the software powerful and an easy-to-use educational software.

تحت نظارت وف ایرانی