نویسنده

چکیده

این مقاله با توجه به نتایج پروژۀ تحقیقاتی تحت عنوان بهسازی سیستم تعلیق عقب پیکان 1600 تهیه شده است. هدف از انجام این پروژه، بهبود عملکرد دینامیکی یعنی راحتی سواری1، پایداری و مانورپذیری2، خودروی پیکان و با توجه به اعمال حداقل تغییرات بر روی تعلیق عقب خودروی مورد نظر است. سیستم تعلیق اولیه پیکان که در حال حاضر نیز در نمونه های تولیدی دیده می شود از یک اکسل صلب به همراه فنرهای تخت تشکیل شده است که پس از جایگزین کردن مکانیزم سه لینگی جدید با میلۀ عرضی تحت عنوان میلۀ پانهارد3 به همراه فنرهای حلقوی4، بهبود قابل توجهی را در عملکرد دینامیکی خودرو نشان داد. به منظور بررسی تأثیر تغییر پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی خودرو مانند مرکز رول5 و سختی رول6 بر روی رفتار دینامیکی از مدلهای هفت و سه درجه آزادی به ترتیب برای بررسی سواری و مانورپذیری خودرو استفاده شده است. برای تائید نتایج حاصله از تحلیلهای انجام شده، آزمونهای حسی نیز صورت گرفت که نتایج به دست امده بهبود قابل توجهی را در عملکرد دینامیکی خودرو نشان می دهند.

عنوان مقاله [English]

Improving the Dynamic Performance of Passenger Cars via Rear Suspension Mechanism Modification

نویسنده [English]

  • R. Kazemi and B. Hamedi

چکیده [English]

This paper presents the results of a recent project of IKCo’s research center to modify Paykan 1600’s rear suspension mechanism with the purpose of improving comfort, stability and handling qualities. The car was originally equipped with a solid rear axle with leaf springs. By replacing the original mechanism with a three-link mechanism with panhard bar and coil springs, the ride comfort and handling characteristics of the car were noticeably improved. 7DOF ride and 3DOF handling models were developed and analyzed to determine the important kinematic and dynamic effects of the new mechanism such as Roll Center and Roll Stiffness on vehicle responses. To verify analytical results, subjective tests were carried out on the vehicle. The results demonstrated remarkable improvement of the car’s dynamic behavior.

تحت نظارت وف ایرانی