نویسندگان

چکیده

در برخی از کشورهای دنیا، که صنعت برق از شکل سنتی1 به شکل تجدید ساختار شده2 مبدل شده، قیمت گذاری سرویسهای جانبی انتقال از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در صنعت برق سنتی، یک ارگان دولتی یا شبه دولتی موظف به تحویل انرژی الکتریکی در نقطۀ مصرف به مشترکین است در حالی که در صنعت برق تجدید ساختار شده، بسته به نوع آن، در سطوح مختلف تولید و توزیع، بین شرکتهای مختلف رقابت ایجاد شده است و صنعت برق به یک بازار رقابتی انرژی مبدل شده است. در هر صورت، سیستم انتقال در محیطهای تجدید ساختار شده، منحصر به فرد است و وظیفۀ کنترل و بهره برداری از آن در اختیار اپراتور مستقل سیستم3 قرار دارد. اپراتور مستقل سیستم در انجام وظایف خود، ملزم به فراهم سازی و ارائۀ سرویسهایی برای انتقال مطمئن توان از فروشندگان به خریداران انرژی الکتریکی است. از این سرویسها تحت عنوان سرویسهای جانبی انتقال4 یاد می شود. از مهمترین این سرویسها، سرویس توان راکتیو در سیستم قدرت است. با توجه به اهمیت توان راکتیو، در پروفیل و پایداری ولتاژ، در این مقاله به قیمت گذاری زمان-واقعی سرویس توان راکتیو با هدف دستیابی به بهترین پروفیل و پایداری ولتاژ در کمترین هزینۀ ممکن به طور توأم، در شبکۀ قدرت با امکان دسترسی باز، پرداخته شده است. در این خصوص یک مسئلۀ پخش بار بهینۀ توسعه یافتۀ چند هدفی ارائه شده است که با استفاده از ایدۀ روش Lexico Graphic Method. به حل آن مبادرت ورزیده شده است. از مفهوم هزینه های حدی5 در قیمت گذاری زمان-واقعی سرویس توان راکتیو استفاده شده که با توجه به نتایج محاسبات بر روی یک شبکۀ آزمون، اثر پروفیل و پایداری مطلوب ولتاژ بر قیمت زمان-واقعی توان راکتیو نشان داده شده است.

واژگان کلیدی: قیمت گذاری سرویس توان راکتیو، پایداری ولتاژ، پروفیل ولتاژ، هزینه های حدی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reactive Power Pricing in an Open Access Environment Considering Combined Optimum Voltage Profile and Voltage Stability

نویسندگان [English]

  • Gh. Yousefi
  • H.Seifi and M. S. Ghazi-zadeh

چکیده [English]

In a de-regulated open access environment, reactive power is one of the ancillary services which must be provided by an Independent System Operator (ISO). In this paper, a new algorithm is proposed in which reactive power resources are initially so tuned that optimum security in terms of voltage profile and voltage stability are achieved while at the same time, the system losses are minimized. The resulting optimization case is solved as an Extended Multi-objective Optimal Power Flow (EMOPF) problem using Lexico Graphic Method (LGM). Thereafter, using the concept of Fair Resource Allocation (FRA), the reactive powers generated are distributed among existing transactions so that the costs incurred are properly and fairly recovered. The algorithm is successfully tested on a typical power system.

Keywords: Reactive Power, Reactive Power Management, Reactive Power Pricing, Voltage Profile, Voltage Stability, Deregulated Environment, Open Access

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive Power
  • Reactive Power Management
  • Reactive Power Pricing
  • Voltage Profile
  • voltage Stability
  • Deregulated Environment
  • Open Access

تحت نظارت وف ایرانی