نویسنده

چکیده

در این مقاله یک روش عددی برای بررسی پدیده انفجار در زیر آب ارائه می شود. این روش عددی تعمیمی از روش گودونف در مسائل دینامیک گاز است که به محیطهای چند سیالی اعمال می شود. این روش با استفاده از محدود کننده های شیب از دقت مرتبه دوم مکانی است. همچنین برای بررسی محیط دو فازی در روی شبکه اویلری از یک روش دنبال کننده سطح جدایش ( فرانت تراکینگ) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق توانایی بسیار خوب این روش در پیش بینی پدیده‌های مشاهده شده در مسئله انفجار در زیر آب را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Second Order Accurate Method in Simulation of Underwater Explosion

نویسنده [English]

  • A.R. Pishevar Esfahani and M.R.Tavakoli Nejad

چکیده [English]

In this paper, a numerical scheme is proposed for the multi-fluid compressible flows. This method is applied to the problem of underwater explosion. The proposed scheme is basically the extension of Godunov method in gas dynamic problems to the multifluid environments and is second-order accurate in space. In this method, also, the problem of artificial mixing of two different phases on Eulerian grids is prevented by a front tracking technique. The numerical results of this study are in very good agreement with previous numerical and exprimental results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rieman problem
  • Underwater explosion
  • Godunov scheme
  • Front tracking
  • Slope limiter

تحت نظارت وف ایرانی