نویسندگان

چکیده

برنامه‌ریزی توسعه نیروگاهها یکی از مهمترین بخشهای برنامه‌ریزی توسعه شبکه است. برنامه‌ریزی توسعه نیروگاهها برای مدت زمانی در حدود 10 الی 30 سال انجام می‌شود. ابعاد بزرگ این مسئله باعث شده برای حل آن از برخی ساده سازیها استفاده شود. نرم افزار WASP یکی از قویترین نرم افزارهای برنامه‌ریزی توسعه نیروگاههاست که تمام بار و تولید را متمرکز در یک شین در نظر می‌گیرد و قادر به تعیین محل احداث نیروگاهها نیست. در این مقاله روش نوینی بیان می‌شود که قادر است محل احداث نیروگاههای جدید را نیز تعیین کند. اساس این روش بر استفاده از برنامه‌ریزی دینامیکی و ضرایب حساسیت استوار است. در انتهای این مقاله نتایج اعمال این روش بر روی شبکه برق ایران برای سالهای بین 1390 تا 1400 آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Generation Allocation and Expansion Planning Algorithm Including Transmission System Effects

نویسندگان [English]

  • S. H. Hosseini
  • H. Seifi
  • M. Parsa
  • M. R. Omidkhah
  • M. Farmad and M. Gaznavi

چکیده [English]

Generation Expansion Planning (GEP) is one of major modules of power system planning studies, normally performed for the nex 10-30 years horizon. The current industrial practices are to find the generation requirements based on a

nodal analysis. In this way, the allocations are not determined and subequent studies are required to find the exact locations
which as decomposed from the earlier stage, may result in non-optimum solution. A new approach is proposed in this paper in which, based on dynamic programming and sensitivity factors, GEP is performed with due to consideration of transmission

system effects. In this way, the allocations of justified generation plants are also determined. The results for Iranian Power Grid for the years 2011 to 2021 are demonstracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation Expansion Planning
  • Network planning
  • Generation allocation
  • Power system planning

تحت نظارت وف ایرانی