نویسندگان

چکیده

در این مقاله دو نمودار CCCT که استحاله‌ها را در حین سردشدن پیوسته، همراه تغییرشکل آستنیت نشان می‌دهد بررسی و با نمودار CCT (بدون همراهی تغییرشکل) مقایسه شد. همچنین علت افزایش دمای Md و Bd از نظر ترمودینامیکی و متالورژیکی بررسی شد. بررسیهای ترمودینامکی نشان داد که تنش باعث افزایش نیروی محرکه مکانیکی و کاهش انرژی آزاد کل استحاله می‌شود و سبب می‌شود که امکان شروع استحاله در دماهای بالاتر فراهم شود. بررسیهای متالورژیکی مشخص کرد که اگر دمای تغییرشکل به گونه‌ای انتخاب شود که استحکام ساختار درون دانه‌های آستنیت اولیه بر اثر تغییرشکل اعمال شده افزایش یابد، آن گاه برش لازم برای استحاله‌های مارتنزیت و بینایت به سختی صورت می‌گیرد و لذا Md و Bd کاهش می‌یابد. ولی اگر در حین یا بعد از تغییرشکل، فرایند تبلورمجدد یا بازیابی کامل برقرار باشد، ساختار درون دانه‌ها نرم شده و آن گاه برش لازم برای استحاله‌های مارتنزتی وبینایت راحت تر صورت می‌گیرد و Md و Bd افزایش می‌یابد. همچنین در این مقاله مشخص شد که دماغه بینایت در نمودار CCCT نسبت به CCT به سمت چپ متمایل می شود که این نشان می دهد جوانه زنی فاز بینایت راحت تر از مارتنزیت صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drawing CCCT Diagrams and Investigation of Deformation Effects on Martensite and Bainite Trabsformations in NiCrMoV Steel

نویسندگان [English]

  • R. Taherian
  • A. Najafi Zadeh
  • M. Shamanian
  • R. Shateri

چکیده [English]

In this study, two CCCT diagrams are drawn to be compared with a CCT diagram. The CCCT diagrams represent continuous cooling transformations in stress assisted state. The increased Md and Bd temperatures of CCCT diagrams were also compared with those of the CCT diagrams and the cause was investigated from both thermodynamic and metallurgical viewpoints. Thermodynamic examinations revealed that stress causes the mechanical driving force to increase but the total free energy of transformation to decrease hence, Md and Bd will rise. Metallurgical investigations showed that if deformation temperatures are selected in a manner to increase the structural strength of the original austenite grains prior to deformation, the shear force required for martensite and bainite transformations will arduously obtain hence, Md and Bd will fall. However, if recrystallization or full recovery occurs during or after deformation, interior grain structure softens and the shear force required for martensite and bainite transformations will readily obtain hence, Md and Bd will rise. It was also found that the nose in CCCT curves are shifted to the left as compared to that of CCT curves. This indicates that deformation of steel enhances bainite formation more readily than that of the martensite phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CCCT
  • CCT
  • Hot deformation
  • Martensite
  • Bainite

تحت نظارت وف ایرانی