نویسندگان

چکیده

در مقالۀ حاضر، روشهای اجزای محدود استاندارد و طیفی براساس نظریه کلاسیک ورق برای تحلیل ارتعاش و پایداری دینامیکی ورقهای نازک دارای حرکت محوری و تحت اثر نیروهای غشایی، توسعه داده شده اند. فرمولسازی اجزای محدود استاندارد به کمک اصل هامیلتون و مستقل از نوع جزء استخراج شده است. البته برای حل مثالهای عددی یک جزء چهارضلعی ایزوپارامتریک با توابع درونیابی لاگرانژ بسط داده شده است. روش اجزای محدود طیفی در واقع حل معادلۀ دیفرانسیل حاکم بر رفتار ورق دارای سرعت محوری است. روش طیفی هرچند محدودیتهایی را از حیث شرایط مرزی ورق و نیروهای غشایی داراست، اما منجر به حل دقیق ارتعاش آزاد و پایداری دینامیکی ورق متحرک بر روی غلتکهای موازی می شود. این روش می تواند مبنای خوبی برای تعیین میزان دقت روشهای عددی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vibration and Stability of Axially Moving Plates by Standard and Spectral Finite Element Methods

نویسندگان [English]

  • S. Hatami
  • M. Azhari
  • and M.M. Saadatpour

چکیده [English]

Based on classical plate theory, standard and spectral finite element methods are extended for vibration and dynamic stability of axially moving thin plates subjected to in-plane forces. The formulation of the standard method earned through Hamilton’s principle is independent of element type. But for solving numerical examples, an isoparametric quadrilateral element is developed using Lagrange interpolation functions. The spectral method is, in fact, the solution of motion equation for an axially moving plate. Although this method has some limitations concerning boundary condition of plate and in-plane forces, it leads to an exact solution of free vibration and stability of plates travelling on parallel rollers. The method can be used as a benchmark of accuracy of other numerical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axially moving plate
  • Finite Element
  • Spectral finite element method
  • vibration
  • stability
  • Exact solution
  • Lagrange functions

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی