نویسندگان

چکیده

در این مقاله معادلات حرکت یک بال الاستیک با دو درجه آزادی (خمش و پیچش) با استفاده از معدلات لاگرانژ استخراج شده است. نیروها و ممانهای آیرودینامیکی با فرض جریان غیر دائم پتانسیل و تراکم ناپذیر در جریان زیر صوت توسط نظریه نوارهای باریک به دست آمده و سپس اثرات تراکم پذیری به آنها اعمال شده است. تغییر مکانهای بال، ناشی از خمش و پیچش بوده که برای تغییر مکانهای جابه جایی خمش و زاویه ای پیچش از روش مودهای فرضی بهره گرفته شده است. معادلات آیروالاستیکی با برنامه رایانه ای تدوین شده از طریق مقادیر ویژه و روش v-g حل شده اند. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده روی یک سری از بالها با روش محاسباتی ارائه شده مقایسه شده که تطبیق مناسبی بین آنها با یکدیگر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Dynamic Instability Speed of an Unsweep Wing in Subsonic Flow Including Compressibility Effects

نویسندگان [English]

  • R. Ghasemi Asl
  • and B. Ghadiri

چکیده [English]

In this paper, the equation of motion of an elastic 2 DoF wing model has been derived using Lagranges method. The aerodynamic loads on the wing were calculated via the Strip-Theory and the effect of compressibility was included. Wing deflections due to bending and twist motions were determined using the Assume-Mode method. The aeroelastic equations were solved numerically using the V-g method. The results obtained for different types of wings were in good agreement with experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic instability of wing
  • Flutter
  • Aeroelasticity
  • Assumed Mode
  • V-g method

تحت نظارت وف ایرانی