نویسندگان

چکیده

در این مقاله مشخصات تغییر شکل تختال در فرایند سایزینگ پرس به عنوان یکی از روشهای کاهش عرض تختال در نورد گرم توسط روش المان محدود و با استفاده از فرمولاسیون صریح به کمک المانهای الاستوویسکوپلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر متغیرهایی مانند عرض و ضخامت اولیه تختال، کاهش عرض، گام تغذیه و سرعت ابزار پرس بر فاکتورهایی از جمله شکل پروفیل ضخامت (عیب استخوان سگی1)، فرم دو انتهای تختال (عیب دم ماهی شدن2)، کاهش عرض در ابتدای تختال (عیب گردن پیدا کردن3) و کیفیت لبه تختال بررسی شده است. در ادامه مقایسه ای بین دو روش کاهش عرض متداول یعنی نورد عمودی به کمک غلتکهای عمودی4 و دستگاه سایزینگ پرس5 به منظور تعیین تفاوتها و بازده هر کدام از دو روش ارایه شده است. میزان برگشت عرض که یکی از مهمترین فاکتورها در ارجحیت روش کاهش عرض است و همچنین شکل تختال پس از عبور از اولین ایستگاه نورد افقی در این تحقیق ارزیابی شده است. همچنین به منظور معتبرسازی روش تحلیل، نتایج حاصله با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از تغییر شکل یکنواخت تر و بازده بالاتر در فرایند سایزینگ پرس نسبت به نورد عمودی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sizing Press Mill Performance in Slab Width Reduction Using FE Simulation

نویسندگان [English]

  • M. R. Forouzan
  • and I. Salehi

چکیده [English]

In this paper, properties of slab deformation in sizing press mill as one of the slab reduction processes in hot rolling mills have been evaluated using the elastoviscoplastic finite element method with explicit formulation. Effect of prarameters such as initial slab width and thickness, reduction, feed pitch, and anvil speed on factors such as dogbone formation, head and tail fishtail profile, width necking at the leading end of slab, and slab edge quality have been studied. Furthermore, a comparison has been made between the two common width reduction methods, i.e. Vertical Rolling (Edging) and sizing Press, in order to determine their differences and the efficiency of each process. The amount of width return (back spread), one of the most important factors related to width reduction efficiency and also slab formation after the first horizontal rolling pass, has been evaluated. Also, in order to validate the applied finite element method, the results obtained have been compared with experimental ones found in the literature. The results show that deformation in sizing press is more favourable and that its efficiency is better than that of the vertical rolling mill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sizing press
  • Vertical rolling
  • Explicit finite element method
  • Elasto-viscoplastic

تحت نظارت وف ایرانی