نویسندگان

چکیده

در این مقاله با به‌کارگیری تکنیک موازنه هارمونیکی یک ابزار طراحی جدید برای تحلیل رفتار غیرخطی فیلترهای حوزه-لگاریتمی ارائه می‌شود. درروشهای پیشنهادی قبلی با استفاده از مدل خطی سیگنال کوچک مدار و با به‌کارگیری بسط سریهای توانی، از جملات دوم و سوم سری برای تحلیل اعوجاج استفاده شده است. با توجه به اینکه فیلترهای حوزه- لگاریتمی بر خلاف فیلترهای خطی معمولی دارای رفتار سیگنال بزرگ هستند، این روشها قادر به توصیف دقیق میزان اعوجاج در این فیلترها نیستند. روش پیشنهادی حاضر که بر اساس تحلیل در حوزه فرکانس است دارای محدودیت در رفتار سیگنال بزرگ نبوده و درمقایسه با روشهای پیشنهادی دیگر می‌تواند میزان اعوجاج فیلترهای حوزه- لگاریتمی را با دقت زیادتر، در تعداد هارمونیکهای بیشتر و برای مدارهای با پیچیدگی بالاتر ارزیابی کند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی