نویسندگان

چکیده

سیستم پانلهای بزرگ به سازه‌هایی اطلاق می‌شود که در آن از دیوارهای باربر پیش ساخته در ابعاد بزرگ به عنوان سیستم اصلی در تحمل بارهای وارده استفاده شده است. استفاده از سیستم پانلهای بزرگ پیش ساخته بتنی به دلیل کیفیت بهتر اجرا و کاهش زمان ساخت، گزینه اقتصادی مناسبی برای ساختمانهای عمومی چند طبقه است. مهمترین بخش برای نیل به این اهداف، تحلیل نزدیک به واقعیت سازه با در نظر گرفتن مشخصات دقیق آن است. امروزه بخش عمده‌ای از طراحی لرزه‌ای ساختمانها بر اساس روش استاتیکی معادل و محاسبه نیروی زلزله طراحی از طیف خطی زلزله با اعمال ضریب کاهشی به نام ضریب رفتار سازه که عملکرد غیرالاستیک سازه را در بردارد، صورت می‌گیرد. بنابر این تعیین ضریب رفتار (R) ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق به کمک نرم افزار Perform 3D مدلهایی از پانلهای بزرگ پیش ساخته در تعداد دهانه‌ها و طبقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. از آنجا که رفتار لرزه‌ای این نوع ساختمانها شدیداً به رفتار اتصالات افقی و قائم مابین پانلها بستگی دارد، فرضیات مناسب برای مدلسازی این اتصالات بر مبنای نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام گرفته است. برای تعیین ضریب رفتار، از تحلیل استاتیکی غیرخطی (Push-over) استفاده ‌شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند استفاده از ضرایب رفتار ارایه شده توسط آیین نامه‌های موجود در جهت اطمینان است.

تحت نظارت وف ایرانی