نویسندگان

چکیده

در بسیاری از جریانهای اغتشاشی بخش عمده‌ای از میدان جریان دارای پیچیدگیهای زیادی برای مدلسازی اغتشاشی نیست. به منظور کاهش زمان محاسباتی و حافظه رایانه‌ای، با بلوک‌بندی میدان جریان از مدلهای اغتشاشی مختلف در هر بلوک استفاده شده است. هندسه مورد نظر در این تحقیق یک پله عقبگرد دو بعدی است. از چهار ترکیب‌بندی حاصل از دو مدل اغتشاشی جبری طول اختلاط پرانتل و مدل k-ε استاندارد در بلوکها استفاده شده است. حافظه مصرفی رایانه و زمان محاسباتی به همراه روند همگرایی و نیز دقت نتایج عددی حاصل شده از چهار ترکیب به کار گرفته شده بررسی شد. نتایج نشان داد که در صورت انتخاب ترکیب مناسبی از مدلهای اغتشاشی در بلوکها با صرف زمان و حافظه کمتر می‌توان پیش‌بینیهایی در حد دقت نزدیک به حالت استفاده از مدل اغتشاشی مرتبه بالا در تمامی بلوکها به‌دست آورد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی