نویسندگان

چکیده

در این مقاله، جزییات یک مدل عددی برای شبیه‌سازی جریان‌های سیال سطح آزاد ارائه شده است. این روش، ترکیبی از الگوریتم هوشمند ژنتیک و الگوریتم ردیابی سطح آزاد جریان سیال بر اساس اجزای‌ دهنده و پذیرنده است. ویژگی روش جدید ترکیبی را می‌توان در نحوه‌ی تعیین بردار هادی اجزای سطح آزاد و محاسبه مشخصات صفحه گذرنده از اجزای مذکور، خلاصه کرد. الگوریتم پیشنهادی را می‌توان به راحتی در شبکه‌بندی نایکنواخت به‌کار برد. مدل عددی مذکور برای شبیه‌سازی برخی از جریان‌های مبنا مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی و نتایج سایر پژوهشگران، نشان دهنده‌ی دقت و کارایی مدل پیشنهادی در بررسی انواع مسائل جریان سیال است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی