نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

موضوع نگهداری و تعمیرات و یکپارچه کردن آن با مسئله زمان‌بندی تولید، با توجه به نقش تأثیرگذار آن‌ در قیمت تمام شده محصول نهایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش حالات مختلف برای هر خط تولید به‌صورت مستقل و مجزا، در زمان‌های کاری عادی و اضافه‌کاری و با درنظر گرفتن امکان برون‌سپاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش پیدا کردن استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات و یکپارچه‌سازی آن با برنامه‌ریزی تولید در یک سیستم تولید دسته‌ای است، به نحوی که بدون سفارش عقب افتاده، پاسخگوی تقاضا باشد و جمع هزینه‌های تولید و نگهداری و تعمیرات را در یک افق برنامه‌ریزی محدود حداقل کند. بدین‌منظور یک مدل ریاضی برای این مسئله مورد بررسی پیشنهاد شده است. برای حل مدل ریاضی، از دو روش فرا ابتکاری شبیه‌سازی تبرید و جستجوی هارمونی استفاده شده است و پاسخ‌ها مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. دو الگوریتم از نظر کیفیت جواب‌ها عملکرد قابل قبول و نزدیکی را فراهم آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cyclical Integrated Production and Maintenance Systems Planning with Consideration of Identical Maintenance Periods

نویسندگان [English]

  • M. Rabbani 1
  • H. Farrokhi-Asl 2

چکیده [English]

Integrating the concepts of maintenance and production planning strategies is one of the most recent and important  issues for the reason of their effects on the final product price. This paper considers different situations for production lines, separately and independently, in ordinary time and overtime, assuming possibility of outsourcing. This paper aims to find an optimal maintenance strategy and to integrate maintenance strategy with production planning in batch production environment in order to reduce backorder sales and decrease the production and maintenance cost in the specified planning horizon.  Therefore, a new mathematical formulation is proposed for this problem. The proposed mathematical model is solved with two metaheuristic algorithms, namely simulated annealing and harmony search algorithms, and the obtained results are compared with each other. Regarding numerical results, two applied algorithms show acceptable results and the performance of the algorithms are almost identical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive maintenance
  • production planning
  • failure-prone manufacturing systems
  • integrated strategies
1. Aghezzaf, E. H., and Najid, M. N., “Integrated Production Planning and Preventive Maintenance in Deteriorating Production Systems”, Information Sciences, Vol. 178, pp. 3382-3392, 2008.
2. Aghezzaf, E. H., Jamali, M. A., and Ait-Kadi, D., “An Integrated Production and Preventive Maintenance Planning Model”, European Journal of Operational Research, Vol. 181, pp. 679-685, 2007.
3. Yalaoui, A., Chaabi, K., and Yalaoui, F., “Integrated Production Planning and Preventive Maintenance in Deteriorating Production Systems”, Information Sciences, Vol. 278, pp. 841-861, 2014.
4. Aramon Bajestani, M. “Integrating Maintenance Planning and Production Scheduling: Making Operational Decisions with a Strategic Perspective”, Ph.D. Thesis, University of Toronto, 2014.
5. Lee, C. Y., and Chen, Z. L., “Scheduling Jobs and Maintenance Activities on Parallel Machines”, Naval Research Logistics, Vol. 47, No. 145-165, 2000.
6. Wang, H., “A Survey of Maintenance Policies of Deteriorating Systems”, European Journal of Operational Research, Vol. 139, pp. 469-489, 2002.
7. Garg, A., and Deshmukh, S. G., “Maintenance Management: Literature Review and Directions”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 12, No. 3, pp. 205-238, 2006.
8. Qi, X., Chen, T., and Tu, F., “Scheduling the Maintenance Single Machine”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 50, No. 10, pp. 1071-1078, 1999.
9. Adiri, I., Bruno, J., Frostig, E., and Rinnooy Kan, A. H. G., “Single Machine Downtime Scheduling with a Single Breakdown”, Acta Informatica Vol. 26, pp. 679-696, 1989.
10. Lee, C.Y., “Minimizing the Makespan in the Two Machines Flowshop Scheduling Problem with an Availability Constraint”, Operations Research Letters, Vol. 20, pp. 129-139, 1997.
11. Kubiak, W., Blazewicz, J., Formanowicz, P., Breit, J., and Schmidt, G., “Two-Machine Flow Shops with Limited Machine Availability”, European Journal of Operational Research, Vol. 136, pp. 528-540, 2002.
12. Lee, C. Y., Machine Scheduling with an Availability Constraint. In: Leung, J. Y.-T. (Eds.), Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, CRC Press, Boca Raton, 2004
13. Wienstein, L., and Chung, C. H., “Integrated Maintenance and Production Decisions in a Hierarchical Production-Planning Environment”, Computer and Operations Research, Vol. 26, pp. 1059-1074, 1999.
14. Lee, K. S., and Geem, Z. W., “A New Meta-Heuristic Algorithm for Continuous Engineering Optimization: Harmony Search Theory and Practice”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 194, pp. 3902-3933, 2005.
15. Omran, M. G. H., and Mahdavi. M., “Global-Best Harmony Search”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 198, pp. 643-656, 2008.
16. Gendreau, M., and Potvin, J. Y., Handbook of Metaheuristics, Springer, Berlin, 1999.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی