سردبیر


بیژن برومند استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر مسئول


مجتبی ازهری استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دبیر اجرایی


سعید صرامی استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناس نشریه


شقایق نصیری کتابخانه مرکزی و انتشارات، دانشگاه صنعتی اصفهان

  • jcmeof.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی ازهری‌ استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


بیژن برومند استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا پیشه‌ور استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


مهرداد تقی زاده منظری استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ جلالی فراهانی استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


سید رضا حجازی استاد دانشکده مهندسی صنایع‌، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


حسین حسینی استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای هیات تحریریه


امیررضا خویی استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات تحریریه


فیاض رحیم زاده استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات تحریریه


محمد سعید سعیدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات تحریریه


سیدمرتضی سقاییان‌نژاد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم شیرانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک‌، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


کیقباد شمس استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


سعید ضیایی‌راد استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


ناصر طالب بیدختی استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


قاسم مصلحی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


سهیل محمدی استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


محمود یعقوبی استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

تحت نظارت وف ایرانی