نویسنده

چکیده

کاتالیز ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز توسط آنزیم تثبیت یافتۀ گلوکز ایزومراز در محیط آبی – الکلی مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از رابطۀ میکلیس – منتن و نیز رابطۀ هلدین متغیرهای اصلی سینتیکی در این واکنش اندازه گیری و تعیین شده اند: Vmr، Kmr، Vmr، Kmr، مقادیر Kmr و Kmr برای آنزیم مزبور در محیط الکلی نسبت به این مقادیر در محیط آبی افزایش داشه است اگرچه مقادیر حداکثر سرعت در این رابطه نشانگر کاهش است. این مطلب با استناد به ثابتهای سرعت منتسبه در این واکنش ایزومریزاسیون، مورد تفسیر قرار گرفته است. در بیان پیش بینی ای از این واکنش ایزومریزاسیون، معادلۀ انتگرالگیری شدۀ میکلیس – منتن در موافقت نسبتاً خوبی با نتایج تجربی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Determination of Kinetic Parameters for Catalytic Isomerization of Glucose to Fructose by immobilized Glucose Isomerase in an Aqueous-Ethanol Medium

نویسنده [English]

  • F. Vahabzadeh and A. Aiwazi

چکیده [English]

Catalytic isomerization of glucose to fructose by immobilized glucose isomerase in an aqueous-ethanol medium was studied. Using Michaelis-Menten equation and Haldane relationship, the main kinetic parameters were determined: Kmf, Vmf, Kmr, Vmr. By comparing the aqueous-ethanol medium with an aqueous solution, the measured values of Kmr and Kmf were increased in the aqueous-ethanol solution, while the values for maximal velocities (Vmf and Vmr) were decreased in this medium. The results from these comparisons were discussed with reference to the rate constants in this isomerization reaction. The integrated form of the Michaelis-Menten equation was used with good approximation to predict the course of the isomerization reaction in the aqueous-ethanol solution.

تحت نظارت وف ایرانی