نویسنده

چکیده

در این مقاله، یک روش تحلیل بر اساس روش قاچی اصلاح شده نورد ورقهای پوشش دار یا دو لایه که دو لایه قبل از نورد به هم چسبیده اند ارایه شده است. این مدل حالت کلی نورد نامتقارن شامل نابرابری در سرعت سطحی، اصطکاک در سطوح تماس، قطر غلتکها و تغییرات نسبت تنشهای جریان و ضخامت دو لایه را در نظر می گیرد. با استفاده از این مدل پارامترهایی مانند توزیع فشار در طول کمان تماس غلتکها با ورق پوشش دار، نیروی نورد و گشتاور نورد بر حسب کاهش ضخامت به سادگی قابل محاسبه است. مقادیر نیرو و گشتاور به دست آمده از مدل پیشنهادی با مقادیر تحلیلی سایر محققان مقایسه شده است که توافق خوبی را نشان می دهد. مدل حاضر با پیش بینی اثر پارامترهای نورد نامتقارن بروی نحوه انجام فرایند، مدل مناسبی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Rolling Process for Clad Sheet Using the Modified Slab Method

نویسنده [English]

  • F. Farhat-Nia and M. Salimi

چکیده [English]

In this paper, an analytical model based on Modified Slab Method is presented for rolling of clad sheet or double-layers in which the two layers are bounded prior to rolling. This model considers the general case of asymmetrical rolling due to unequal
surface speed, different contact friction, roll diameters, flow stress, and thickness ratios of the two layers. Using this model, rolling parameters such as pressure distribution along the arc of contact of the rolls and the clad sheet, rolling force, and torque with respect to reduction in thickness can be easily calculated. The analytical rolling force and torque computed by the proposed model were compared with the analytical results of other researchers and were shown to be in good agreement. The proposed model is very suitable for online control application due to its completeness and its capability of predicting the rolling parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetrical rolling
  • Modified slab method
  • Plane strain condition
  • Clad sheet

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی