نویسنده

چکیده

در این مقاله اثر متقابل خاک و شمعهای منفرد در یک لایه خاک ویسکو الاستیک و همگن تحت ارتعاشات جانبی مورد مطالعه قرار میگیرد. مدل تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر تئوری تیر بر بستر ارتجاعی و مفهوم مدول عکس العمل دینامیک زمین است. برای این منظور مدول عکس­العمل دینامیکی زمین برای ارتعاشات هارمونیک دائمی با استفاده از یک مدل اجزاء محدود معروف به مرز عبور دهنده به صورت یک کمیت مختلط بدست آمده و عبارات تقریبی و ساده­ای برای محاسبه آن در محدوده پائین و بالای فرکانس ارائه میشوند. با استفاده از این روابط تقریبی، سختیهای دینامیکی افقی و چرخشی شمعهای منفرد با اتکاء انتهائی به صورت عبارات بسته بدست می­آیند و دقت آنها در مقایسه با نتایج تئوریک نشان داده میشوند. همچنین تعمیم مدل فوق برای مطالعۀ واکنش شمعها تحت اثر زلزله با استفاده از تکنیک زیر سازه ارائه میشود و روابط لازم برای محاسبۀ تغییر مکان و چرخش رأس شمع بدست می­آیند.

عنوان مقاله [English]

Dynamic Response of Single Piles Under Lateral Loads and Earthquakes

نویسنده [English]

  • A. M. Kaynia

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی