تمام مقاله های ارائه شده پس از بررسی اولیه سردبیر  جهت تعیین داوران متخصص و مرتبط با موضوع، برای گزارشگر (سرگروه مقاله) ارسال میگردد.  مقاله توسط  حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می‌شوند. تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. 
در صورتی که حداقل دو نفر از داوران نظر به انجام اصلاحات توسط نویسنده داشته باشند، مقاله برای انجام اصلاحات داوران برای نویسنده ارسال خواهد شد.
بعد از اصلاحات نویسنده مقاله جهت داوری نهایی برای داوران ارسال شده و چنانچه نظر داور نهایی و پس از آن سرگروه مقاله، به پذیرش مقاله باشد، بعد از تایید نهایی سردبیر، پذیرش نهایی مقاله اعلام میگردد.

 

بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در مجله روشهای عددی در مهندسی بدون هزینه میباشد.دانلود نمودار فرآیند داوری مقالات

تحت نظارت وف ایرانی