دوره 41 (1401)
دوره 40 (1400)
دوره 39 (1399)
دوره 38 (1398)
دوره 37 (1397)
دوره 36 (1396)
دوره 35 (1395)
دوره 34 (1394)
دوره 33 (1393)
دوره 32 (1392)
دوره 31 (1391)
دوره 30 (1390)
دوره 29 (1389)
دوره 28 (1388)
دوره 27 (1387)
دوره 26 (1386)
دوره 25 (1385)
دوره 24 (1384)
دوره 23 (1383)
دوره 22 (1382)
دوره 21 (1381)
دوره 20 (1380)
دوره 19 (1379)
دوره 18 (1378)
دوره 17 (1377)
دوره 16 (1376)
دوره 15 (1373)
دوره 14 (1372)
دوره 13 (1372)
دوره 12 (1371)
دوره 11 (1371)
دوره 10 (1370)
دوره 9 (1369)
دوره 8 (1369)
دوره 7 (1368)
دوره 6 (1366)
دوره 5 (1366)

آمار سه سال اخیر نشریه:

تعداد مقالات دریافت شده: 111
تعداد مقالات پذیرفته شده:  51
تعداد مقالات رد شده: 42
تعداد مقالات منتشر شده:  37
درصد عدم پذیرش: 38
درصد پذیرش: 46
میانگین دریافت تا پذیرش (روز): 176
میانگین پذیرش تا انتشار (روز): 290
تعداد پایگاه های نمایه شده: 10

 

نشریه علمی پژوهشی روش‌های عددی در مهندسی
        **********

                                            EISSN: ۲۴۲۳- ۵۷۴۱    ISSN: ۲۲۲۸- ۷۶۹۸                                          
        پست الکترونیک: jcme@of.iut.ac.ir

        شروع انتشار: ۱۳۶۱    

     آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریات علمی دانشگاه، کدپستی ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱
**********

نشریه روشهای عددی در مهندسی از  رویه دسترسی آزاد پیروی می کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله های منتشر شده وپذیرفته شده آن وجود ندارد.
" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

برای چاپ مقاله در نشریه "روشهای عددی در مهندسی" در حال حاضر هزینه ای دریافت نمی شود.

**********

کنترل سرقت علمی

  کلیه مقالات به کمک یک نرم افزار پیشرفته با پشتیبانی بیش از ۱۰۰۰۰ دیتابیس بررسی  می گردد.

صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان

سردبیر:
بیژن برومند

مدیر مسئول:
مجتبی ازهری

دبیر اجرایی:
سعید صرامی

کارشناس نشریه:
شقایق نصیری


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 22287698

شاپا الکترونیکی: 24235741

ابر واژگان

تحت نظارت وف ایرانی