نویسنده

چکیده

نظر به اینکه بسیاری از تأسیسات دریایی، نیروگاهها و ... بتنی میباشد، لذا بررسی خوردگی فولاد در بتن حائز اهمیت است.
تکنیکهای الکتروشیمیائی با قدرت ترین روش ها برای تعیین خوردگی فولاد در بتن میباشند. با این همه استفاده از این روش ها در بتن بعلت مقاومت زیاد آن ایجاد اشکالاتی مینماید. این مطالعه، بعضی از نکات را در تعیین صحیح ثابتهای تافل از روی منحنی-های پلاریزاسیون و محاسبه میزان خوردگی روشن مینماید.

عنوان مقاله [English]

Determination of Tafel Constants from Polarization Curves and Calculation of Steel Corrosion in High Electrical Resistivity Media such as Concrete

نویسنده [English]

  • C. Dehghanian

تحت نظارت وف ایرانی