نویسنده

چکیده

در این مقاله با بکارگیری تکنیک امپدانس جریان متناوب1 عملکرد پوشش پلی بیوتادین بر خوردگی فولاد در محلول آب نمک با غلظت 5/3% و در شرائط مختلف آماده سازی سطح مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که برای تأسیسات دریائی استفاده از پوشش فوق به ضخامت 7 میکرون یا بیشتر روی سطوح آماده سازی شده بروش اکسید زدائی قلیائی مطلوب خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Polybutadiene Coating on Steel with AC- Impedance Technique

نویسنده [English]

  • C. Dehghanian

تحت نظارت وف ایرانی