نویسنده

چکیده

در این مقاله تحلیل نظری جهت پدیدۀ ایرونینگ برای اجسام غیر ایزترپ و با کارسختی Ludwick ارائه شده است. در این تئوری کار، هموژن، اصطکاک و کار غیر مفید منظور گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که توان در معادله سختی σ=Aε^n اثر قابل ملاحظه ای بر روی تنش کششی دیواره و بالاخره بار مورد نیاز در ایرونینگ دارد. اثر مقدار n بر فشار قالب نیز نسبتاً زیاد بوده و براساس این تئوری اصطکاک بین سنبه و استوانه و اصطکاکک بین قالب و استوانه فاکتور موثری در ایرونینگ به شمار می-رود. افزایش اصطکاک بین سنبه و استوانه کاهش تنش در دیواره و اثر افزایش اصطکاک قالب و استوانه افزایش تنش کششی در دیواره قالب را بهمراه دارد. اثر مقدار R بر روی تنش کششی دیواره و بار کل در پدیده چندان قابل ملاحظه نیست. زاویۀ Optimum (بار حداقل) در ایرونینگ نیز محاسبه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

A Theoretical Study of Wall Ironing for Anisotropic Workharden Materials

نویسنده [English]

  • H. Khademyzadeh

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی