نویسندگان

چکیده

در عموم رادارهای دیده بانی هدفهای هوائی یکی از پردازنده های دوپلر یا حذف کنندۀ MTI مورد استفاده قرار می گیرد. برای هریک از این فیلترها نخست معیارهای ارزیابی و پاسخ فرکانسی ایده آل ارائه می شود. مناسبترین فیلترهای دیجیتال با طول محدود برای این منظور فیلترهای با تقریب چبی چف هستند. با استفاده از دیدگاه توجه به نقش صفرهای یک فیلتر دیجیتال عرضی در فرم دهی پاسخ فرکانسی، الگوریتمهائی برای طراحی این فیلترها ارائه می شود. نخست برای طراحی فیلترهای دوپلر، که فیلترهائی با ضرایب مختلط و دارای باند گذر باریک هستند، الگوریتمی ارائه گردیده و سپس برای طراحی فیلترهای حذف کننده MTI، که فیلترهای حقیقی بالا گذر و با پهنای باند وسیع هستند، الگوریتمی معرفی خواهد شد. با بیان مثالهائی، نشان داده خواهد شد که توانائی این الگوریتمها، بخصوص الگوریتم طراحی فیلترهای حذف کننده، در مقایسه با الگوریتمهای شناخته شده ای چون الگوریتم پارکس-مک کللان بیشتر می باشد.

عنوان مقاله [English]

Design Algorithms for Doppler MTI and Filters (Using Chebyshev Approximation)

نویسندگان [English]

  • Y. Zakeri
  • M. R. Aref

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی