نویسنده

چکیده

پاسخ دینامیکی اکثر سازه­های حقیقی تحت اثر حرکت قوی زلزله علاوه بر مولفه­های خطی دارای مولفه­های پیچشی نیز می­باشد که با مولفه­های خطی کوپله است. برای تضعیف پاسخ این گروه سازه­ها، می­توان از یک سیستم ایزولاتور ارتعاشی مناسب استفاده کرد. در این مقاله یک روش برای آنالیز دینامیکی این دسته از سازه­های ایزوله شده، مبتنی بر استفاده از یک سازه جایگزین (معادل)، ارائه شده است. در مطالعه انجام شده، اثرات هریک از مشخصه­های سازه اصلی و ایزولاتورها بر روی مشخصه­های معادل تعیین گردید. به منظور تأیید نتایج استخراج شده، هر دو سازه اصلی ایزوله شده و سیستم جایگزین به طور جداگانه تحت اثر حرکت زلزله ال سنتر و آنالیز گردیدند و جوابهای کاملاً منطبق بدست آمد.

عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Three Dimensional Asymmetric Isolated Structures

نویسنده [English]

  • M. M. Saadatpour

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی