نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله ارائه روش و تدوین یک برنامه کامپیوتری است که پروسه های انتقال (جرم، ممنتم و انرژی) را در قلب یک راکتور هسته ای که با سوخت میله ای کار می کند، شبیه سازی نماید. برای تحلیل جریان پیچیدۀ مغشوش و دوفازی در قلب رآکتور، ابتدا آن را به کانالهایی که توسط میله های سوخت محصور شده اند تقسیم کرده، سپس یک مدل ریاضی از هندسه مسئله را معرفی می کنیم. آنگاه معادلات حاکم بر جریان را با استفاده از فرضیاتی نظیر دایم، یکنواخت و همگن بودن سیال در هر مقطع و نیز مدلهایی برای ضریب انتقال حرارت و هداصطکاکی در جریان دوفازی مغشوش ساده کرده و نهایتاً از روش توسعه یافته اویلر و روش قدم به قدم به طریق عددی حل می کنیم.
برمبنای معادلات جریان، فرضیات ساده کننده، مدلهای معرفی شده و روش عددی مذکور برنامه ای کامپیوتری تدوین شده است. این برنامه قادر است جریان یک فازی و دوفازی را مورد تحلیل قرار دهد و برای یک هندسه مشخص اعمال شده و نتایج قابل قبولی به دست دهد.

عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Transport Phenomena in Nuclear Cores

نویسندگان [English]

  • E. Shirani
  • A. Esmaeeli

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی