نویسنده

چکیده

انتخاب سیستم مناسب پی و طرح آن، از مراحل مهم طراحی انواع سازه هاست و بروز هر نوع اشکال در این مراحل نه تنها هزینه اجرای ساختمانها و ابنیۀ مختلف را افزایش می دهد بلکه گاهی موجب بروز خطر و خسارتهای عمده مالی و جانی می شود.
در این مقاله، مدلهای مطالعاتی از نوع پی گسترده انتخاب شده اند و در بیش از صد حالت تحت شرایط مختلف هندسی و حالتهای بارگذاری به روش پی صلب، تفاضلهای محدود، اجزاء محدود و صفحۀ انعطاف پذیر، با استفاده از برنامه های کامپیوتری تدوین شده مطالعه شده اند. مبنای مقایسه، آنالیز حاصل از روش اجزاء محدود است که با انتخاب یک سیستم المان بندی مناسب سعی بر حصول نتایج دقیق و سرع عمل در محاسبه شده است. با تحلیل هفتاد و شش مورد آباکهای تهیه شده، محدودۀ کاربرد و دامنه نسبی تقریبهای حاصل از روش پی صلب که در محاسبات مهندسی بسیار رایج است ارائه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Application of Numerical Methods in the Analysis of Mat Foundations and Limitations of Classical Methods

نویسنده [English]

  • A. Rahaee

تحت نظارت وف ایرانی