نویسندگان

چکیده

در این مقاله مسئله اثر متقابل شمع – خاک و نیز اثر متقابل شمع – خاک – شمع به منظور آنالیز پی های شمعی تحت اثر نیروهای دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از یک مدل غیر پیوسته و به کمک روش اجزای مرزی و کاربرد توابع گرین انجام شده است. ابتدا با به دست آوردن معادلات حاکم بر مسئله، نیروهای اثر متقابل بین خاک و شمعها محاسبه شده و با توجه به این نیروها و حل ارتعاش پایدار شمعها (که به عنوان تیر ستون در نظر گرفته می شوند) نیروهای داخلی شمعها به دست آمده است. سپس تعیین نیروهای داخلی برای بارگذاریهای مختلف (بارجانبی، بار قائم و بار زلزله) انجام شده و اثر عوامل مختلف هندسی و فیزیکی بر روی این نیروها مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، مدل تحلیلی تقریبی ولی ساده-ای برای آنالیز شمعهای منفرد تحت اثر زلزله براساس مدل وینکلر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از آن با نتایج روش دقیق مقایسه شده است.

عنوان مقاله [English]

Internal Forces in Piles “Under External Forces and Earthquake in Homogeneous and Nonhomogeneous Media”

نویسندگان [English]

  • S. Mahzooni
  • A.M. Keynia

تحت نظارت وف ایرانی