نویسنده

چکیده

در این مقاله بازسازی تصویر از روی مؤلفه های فرکانس پایین تبدیل فوریه آن بررسی شده است. بدین معنی که فرکانس های بالای تصویر حذف شده و تصویر تار شده مبنای پردازش قرار می گیرد و سعی می شود تا با استفاده از اطلاعات دیگری از تصویر که عمدتاً همان نامنفی بودن آن آن است، تصویر واضح گردد. در این مقاله روشهای متفاوت پردازش تصویر معرفی شده که تمامی آنها تا حدود زیادی به وضوح بیشتر تصویر و بازسازی مؤلفه های فرکانس بالای آن بنحو مطلوب می انجامد. در اینجا همگرایی این الگوریتم ها بررسی گردیده و سرعت همگرایی آنها مقایسه شده است و الگوریتم های سریع دیگری جهت بازسازی فرکانس های بالای تصویر معرفی شده است.

عنوان مقاله [English]

Image Reconstruction from Incomplete Data

نویسنده [English]

  • H. Fahimi

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی