نویسندگان

چکیده

– برای ارزیابی تاثیر احتمالی خوردگی آمالگام دندانی1 بر بدن انسان، پژوهشهای کلینیکی2 و آزمایشگاهی3 در مورد سه نوع آمالگام اجرا شد. در بخشی از تحقیقات انجام شده که نتایج آن در مقالۀ حاضر ارائه می شود تغییررنگ4 و خوردگی5 سه نوع آمالگام دندانی تولید داخلی و خارجی از طریق اجرای آزمونهای غوطه وری6 و الکتروشیمیایی7 در آزمایشگاه بررسی و نتایج حاصل باهم مقایسه شد. آزمونهای غوطه وری برای ارزیابی میزان تغییررنگ آمالگام، در محلولهای سدیم سولفاید و سدیم کلراید صورت گرفت و آزمونهای الکتروشیمیایی پولاریزاسیون پتانسیودینامیکی8 در محلول 9/0 درصد نمک طعام (سرم فیزیولوژی)، بزاق مصنوعی9 و محلول رینگر10 اجرا شد. نتایج نشان داد که پتانسیل خوردگی11 و شدت جریان خوردگی12 یک نوع آمالگام خاص بر حسب نوع محلول الکترولیت متغیر است اما ردیف و رده بندی پتانسیل و شدت جریان خوردگی آمالگام ها در سه نوع محلول تغییر نمی کند.

عنوان مقاله [English]

Corrosion Behavior of Dental Amalgams, in Vitro Tests

نویسندگان [English]

  • M.H. Fathi
  • V. Mortazavi
  • M.A. Golozar and K. Khosravi

چکیده [English]

Tarnish and Corrosion behavior of three Commercial dental amalgams namely Am.1, Am.2, Am.3, have been investigated by utilizing in vitro tests. The corrosion and/or dissolution rate of the three dental amalgams were studied in 0.9 wt% NaCl Solution, artificial saliva and Ringers solution. Potentiodynamic polarization technique was employed to study cathodic and anodic polarization behavior, from which the corrosion potentials and corrosion current densities were calculated. The corrosion potential and the corrosion current density of each amalgam was found to be affected by the nature of electrolyte used, as well as the Pre-immersion time. However, the order of corrosion potentials and corrosion current densities of the three dental amalgams examined, was found to be independent of the electrolyte used.

تحت نظارت وف ایرانی