نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است که رفتار جریان سیال غیرلزج را در صفحۀ نصف النهاری یک کمپرسورمحوری مطالعه کنیم. برای این منظور معادلات اویلر سه بعدی غیردائم در مختصات استوانه ای را برای سیال ایده ال نوشته و سپس این معادلات را در جهت مماسی (جهت دوران) متوسط گیری می کنیم که در نتیجه معادلات از حالت سه بعدی به حالت دوبعدی ساده می شوند. این معادلات دوبعدی را با درنظر گرفتن اثر نیروی پره ها که از متوسط گیری معادلۀ ممنتوم در جهت شعاعی به دست می آید حل کرده و مشخصات کامل میدان جریان سیال را در صفحۀ نصف النهاری (r-z) به دست می آوریم. برای حل معادلات اویلر ساده شده از روش زمان پیمایشی با استفاده از شیوۀ رانگ کوتا1 مرتبۀ چهارم استفاده کرده و پیشروی در زمان را تا رسیدن به حالت دائم که جواب نهایی است ادامه می دهیم. نتایج مفیدی ازاین مطالعه به دست آمده که توان بالای برنامه را در حل جریان سیال در صفحۀ نصف-النهاری با حداقل زمان ممکن نشان می دهد.

عنوان مقاله [English]

Inviscid Compressible Flow in Meridional Plane of an Axial Flow Compressor

نویسنده [English]

  • A. R. Azimian

چکیده [English]

In this paper it is attempted to investigate the behavior of an inviscid flow in the meridional plane of an axial flow compressor. For this purpose the 3-D unsteady Euler equations in cylindrical coordinate are averaged in tangential direction. Therefore, the equations are reduced to a 2-D system. By averaging the tangential component of momentum equation, a blade force will result. Axial and radial components of the calculated blade force are added to the right hand side of the axial and radial momentum equation. By application of a 4th order Runge-Kutta time marching technique to the resulting 2-D Euler equations, the flow field is solved. Some interesting results are obtained which show the program capability in solving flow in the meridional plane of a compressor at the shortest possible time.

تحت نظارت وف ایرانی