نویسنده

چکیده

در این مقاله الگوریتمی برای رفع محدودیت در تعداد رنگهای شرکت کننده در رنگ همانندی کالریمتری1 ارائه شده است. روش معمول، استفاده از الگوریتم پیشنهادی آلن2 است که اساس آن بر مبنای رسیدن به ماتریسهای معکوس پذیر3 است. این روش محدودیت استفاده از چهار رنگ در نظریه دوثابتی کیوبلکا – مانک4 را ایجاد می کند. با استفاده از روش پیشنهادی که بر مبنای به کار گیری شبه معکوس ماتریس5 است، لزومی به مقید بودن به چنین محدودیتی از نقطه نظر تعداد رنگهای اولیه به کار رفته نیست. کاربرد روش پیشنهادی در یک رنگ همانندی کامپیوتری آزمایش شده است.

عنوان مقاله [English]

Using Pseudo-Inverse to Eliminate the Limitation of the Number of Colors in Colorimetric Match

نویسنده [English]

  • S. H. Amirshahi

چکیده [English]

An algorithm is suggested for implementation of unlimited primaries in two-constants Kubelka-Munk color matching attempt. Allens method for tristimulus color matching which was limited to four colorants in two constant theory, dealt with inversable matrices. By application of the pseudo-inverse, it is not necessary to limit the number of primary colors to four as Allen suggested. The suggested method is programmed to a color matching attempt with five pre-colored fibers.

تحت نظارت وف ایرانی