نویسنده

چکیده

در تحلیل دینامیکی شناورهای دریایی تحت تأثیر امواج، طراح نیاز به دانستن نیروهای ناشی از میدان امواج برخوردی1 و پراکنده2 شده از روی شناور دارد. کار حاضر، براساس تئوری جریان پتانسیل به حل میدان اطراف جسم شناور در حضور سطح آزاد و با در نظر گرفتن اثر بستر دریا پرداخته است. از این تئوری، نیروهای موجی وارد بر دو نمونۀ متداول از بویه های دریایی3 با بدنه های دیسکی و کروی محاسبه شده اند. مقایسۀ این محاسبات با نتایج حاصل از روش هاسکیند مؤید دقت خوب تئوری ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic Analysis of Marine Buoys

نویسنده [English]

  • A. R. zamani and M. S. Saidi

چکیده [English]

In dynamic analysis of floating structures, the designer needs to know the wave forces due to incident and scattered waves on the structure. In this work, the flow field around the body is solved based on the potential theory with considering the free surface and sea bed effects. Using this theory, the wave forces exerted on two typical sea buoys with spherical and disc-type bodies are determined. Comparison of these results with the one obtained using Haskind method shows good accuracy of the present method.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی