نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش مناسبی برای کنترل شرایط اضطراری سیستمهای قدرت ارائه می شود. بدین منظور و بر اساس یک روش جدید، مبنی بر برنامه ریزی خطی فازی، بهینه سازی بارزدایی به همراه جابه جایی تولید1 (LSGR) ارائه شده است. تابع هدف این مسئلۀ بهینه سازی، از مقادیر کاهش بارهای سیستم و جابه جایی تولید نیروگاهها تشکیل شده است. قید های مسئلۀ مذکور، محدودیتهای حاکم بر متغیرهای سیستم قدرت اند. با توجه به عدم قطعیت ضریبهای تابع هدف و قیدها، و همچنین دقیق نبودن اکثر کرانه های بالا و پایین متغیرها، استفاده از برنامه ریزی خطی فازی منطقیتر به نظر می رسد. با در نظر گرفتن فرکانس شبکه به عنوان یک متغیر اساسی و استفاده از مدل بارهای الکتریکی، مسئلۀ بهینه سازی مورد نظر بر اساس روش بهینه سازی فازی حل شده است. نتایج حالتهای مختلف بهینه سازی قطعی2 و فازی3 مسئلۀ مذکور که حاصل شبیه سازی بر روی یک سیستم نمونه است ارائه شده است. مشاهده می شود که با استفاده از روش بهینه سازی فازی از یک طرف، به مدل واقعی سیستمهای قدرت نزدیکتر شده و از طرف دیگر، مقدار تابع هدف نسبت به روش بهینه سازی قطعی کاهش می یابد.

عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Linear Programming in Optimal Load Shedding and Generation Reallocation Problem

نویسندگان [English]

  • R. Hooshmand
  • H. Seifi
  • and V. Tahani

چکیده [English]

In this article, an effective method to control a power system during emergency conditions is presented. Based on Fuzzy Linear Programming (FLP), a new technique is developed to solve the Load Shedding and Generation Reallocation (LSGR) optimization Problem. The objective function consists of terms of load curtailments and deviations in generation schedules. The constraints are power system variables limitations. The objective function and constraints coefficients are uncertain, thus it is more appropriate to use fuzzy linear programming. Considering the network frequency as an essential variable, and using the electrical load model, a fuzzy environment is prepared to solve more realistically and successfully the LSGR optimization problem. The results of various cases of fuzzy and crisp modes of the problem are demonstrated. It will be observed that the application of the FLP on one hand, will provide a more realistic model of power systems, and on the other hand, will cause a reduction in the values of the objective function.

تحت نظارت وف ایرانی