نویسنده

چکیده

این مقاله به ارائۀ روشی مربوط می شود که به کمک آن بتوان رفتار ترانسفورماتورهای جریان1 را به طور دقیق پیش بینی کرد. در این روش، برای شبیه سازی کامپیوتری از ترانسفورماتورهای جریان، مدل جدیدی معرفی می شود که از دو نقطه نظر وقتبری محاسباتی و حجم حافظۀ کامپیوتری بهینه است. از نرم افزار معرفی شده در این مقاله می توان به جای ترانسفورماتورهای جریان واقعی در ترکیب با دستگاههای آزمون رله برای آزمایش انواع مختلف رله های حفاظتی استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Computer Simulation of Current Transformers Using a New Steel-Iron Core Magnetization Model

نویسنده [English]

  • J. Soltani and Ak. Gozine

چکیده [English]

This paper is concerned with development of a technique for performance prediction of current transformers (CT), accurately. In this technique, a new optimized model from view-point of both computation time and memory is introduced in order to simulate the current transformers on digital computers. The introduced software in this paper in combination with relay tester equipments can be used instead of the actual CT to test different types of protection relays.

تحت نظارت وف ایرانی