نویسنده

چکیده

این مقاله به تحقیق دربارۀ اثر کشش بین قفسه های نورد نهایی1 در کنترل عرض نوار در فرایند نورد گرم می پردازد. تحلیلی برای پیش بینی قابل قبول تغییرات عرض به دلایل پدیدۀ پخش2 عرضی ورق زیر غلطکها و همچنین باریک شدن به خاطر وجود کشش بین قفسه ها ارائه شده است. مدل تجربی وستفسکی3 که به منظور پخش عرضی مواد زیر غلطکها ارائه شده است تبیین و مدل مشابهی برای محاسبۀ کاهش عرض به خاطر وجود کشش بین قفسه ها ایجاد شده است. نتایج مدل ارائه شده با اطلاعات تجربی در یافتی از خط نورد گرم ورق فولادی مقایسه و تطابق خوبی را نشان می دهد.

عنوان مقاله [English]

Investigations into the Effect of Tension Between the Stands of the Finishing Mill on Width Control in a Hot Rolling Process

نویسنده [English]

  • M. Salimi and H. R. Malek

چکیده [English]

This paper is concerned with investigations into the effect of tension between the stands of the finishing mill on width control in a hot rolling process. An analysis is given to predict satisfactorily the variation in width due to spreading and also due to strip tension between the stands. Wusatowskis model which is developed to give an account of spreading is specified and a similar model to give an account of width reduction due to strip tension between the stands is developed. It is shown that the theoretical values of the model are in good agreement with the experimental results obtained from a hot rolling line of steel strip.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی