نویسنده

چکیده

در این مقاله با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل دسته ای که در طراحی یک سیستم خبره برای برنامه ریزی آموزش دانشگاهی مطرح است، مسئلۀ بزرگ ارائه تقویم هفتگی دروس به چندین مسئلۀ مستقل که هریک تعداد درس و استاد کمتری را شامل می-شود، تفکیک شده است به طوری که امکان استفاده از روشهای برنامه ریزی ریاضی با اعداد صحیح (که عمدتاً کارای آنها با افزایش تعداد متغیرها شدیداً کاهش می یابد) با کاهش محدودیتها و متغیرها فراهم شود. ایدۀ اصلی در این پروژه بر مبنای پایگاههای دانش استوار است که در زمینۀ تکنولوژی گروهی توسعه یافته اند. مضافاً در این مقاله مجموعۀ فوق در قالب یک نرم افزار کامپیوتری که دارای مشخصات یک سیستم خبره است عرضه شده و نحوۀ عملکرد آن از طریق یک مطالعۀ موردی (برنامۀ هفتگی دروس و اساتید دورۀ کارشناسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف) ارزیابی شده است.

عنوان مقاله [English]

An Application of Cluster Analysis Technique in Educational Planning

نویسنده [English]

  • Seyed H. Iran-Manesh and Seyed T. A. Niaki

چکیده [English]

In this paper an application of the cluster analysis technique in educational planning is demonstrated by means of a developed computer software with some characteristics of an expert system. The main idea is based on the knowledge-based systems which have been applied in group technology. The software is applied to weekly schedules of the courses and professors of the Industrial Engineering Department of Sharif University of Technology. The results show that the technique can be applied to reduce the number of variables and constraints of a zero-one programming model of an educational planning (a typical example of an assignment problem).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی