نویسنده

چکیده

– روش نوارهای محدود اسپلاین برای تحلیل پایداری صفحات و ورقهای تا شده در اثر فشار و خمش طولی، فشار عرضی و برش بیان می شود. این روش قادر به منظور کردن شرایط مرزی مختلف است. ضرایب کمانش موضعی صفحات با شرایط مرزی مختلف تحت تأثیر فشار، خمش و برش محاسبه و همگرایی روش در مقابل افزایش تعداد گره ها در جهت طولی نشان داده می شود. اندرکنش پایداری صفحات با ابعاد گوناگون تحت تأثیر خمش و برش مورد مطالعه قرار می گیرد.

عنوان مقاله [English]

Local Buckling of Plates Using The Spline Finite Strip Method

نویسنده [English]

  • M.Azhari and S. Hooshdar

چکیده [English]

The spline finite strip method (S.F.S.M.) for buckling analysis of plates and plate assemblies subjected to longitudinal compression and bending, transverse compression as well as shear is described. The method allows for the boundary conditions. Local buckling coefficients of plates with different boundary conditions under compression, bending and shear are calculated. Convergence studies with increasing number of section knots are described. The method is also applied to study the elastic local buckling interaction of bending and shear for plates with different aspect ratios.

تحت نظارت وف ایرانی