نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش، تحقیق در زمینۀ جوانه زنی و رشد2 پوششهای الماسی و شبه الماسی4 بر روی زیرلایه های5 فولادی توسط تکنیک استفاده از مشعل6 (شعلۀ حاصل از احتراق استیلن و اکسیژن) است. برای این منظور، از فولادهای زنگ نزن7 آستنیتی8 (نوع316) و فریتی9 (نوع430) استفاده شد. همچنین تأثیر آماده سازی سطح زیرلایه نیز ارزیابی شد. کیفیت پوششهای تولید شده، توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی از نوع روبشی10، اشعۀ ایکس11، اسپکتروسکوپی رامان12 و میکروسکوپ نیروی اتمی13 مطالعه شد.
نتایج حاصل نشان داد که بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن آستنیتی، پوشش تشکیل شده متشکل از دانه های منفرد و کاملاً متبلور14 الماس است. از سوی دیگر بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن فریتی مجموعه هایی از دانه های نیمه متبلور15 و غیر متبلور16 شبه الماسی تشکیل شد. همچنین مشاهده شد که پرداخت کردن سطوح زیرلایه ها با کاغذ سنبادۀ 1200 و یا اچ کردن شیمیایی، چگالی جوانه زنی را افزایش می دهد. به علاوه مشخص شد که چگالی جوانه زنی تابع دمای زیرلایه است.

عنوان مقاله [English]

Investigation of Diamond Deposition on AISI 316 & 430 Stainless Steel Substrares

نویسنده [English]

  • M. A. Golozar

چکیده [English]

In this paper, the nucleation and growth of diamond/diamond-like coatings on austenitic (AISI 316) and ferritic (AISI 430) stainless steel substrates have been investigated using torch technique. The effects of substrate surface preparation has also been studied. The quality of coatings produced has been examined using optical and scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy and atomic force microscopy.
The results obtained revealed very good crystalline grains and coating on austenitic and clusters of semi-and non-crystalline particles on ferritic stainless steel substrates. It was also observed that mechanical polishing and/or chemical etching would increase the nucleation density. The nucleation density was a function of substrate temperature, as well.

تحت نظارت وف ایرانی