نویسنده

چکیده

در این مقاله رفتار فروپاشی ناودانی ساده و تقویت شدۀ جدار نازک تحت خمش سه نقطه ای مورد بررسی قرار گرفته است. چند تیر با مقطع ناودانی ساده با شکلهای هندسی مختلف و تعدادی با مقطع تقویت شده مورد آزمایش قرار گرفت و مقاومت آنها پس از فروپاشی به صورت کامل استخراج شد. از آنجا که نظریه های موجود در این زمینه خیلی پیچیده بوده و به تیرهای جدار نازک با مقطع تقویت شده بسیار کم توجه شده است، مدلهای ساده برای تخمین بار فروپاشی و انرژی تغییر شکل، مورد استفاده و توسعۀ بیشتر قرار گرفته است.
روش پیشنهادی در این مقاله برای مطالعۀ بیشتر تیرهای متقارن جدار نازک با مقطع دلخواه و همچنین در کاربرد عملی این گونه تیرها به عنوان جاذبهای انرژی ارزشمند است.

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigations into the Collapse of Simple and Reinforced Thin-Walled Channel Beams under Bending Loads

نویسنده [English]

  • M. Salimi and H. Khademizadeh

چکیده [English]

In this paper, collapse behavior of simple and reinforced thin-walled channel- section beams, subjected to three- point bending, is investigated. Many simple channel- section beams of different geometry and some reinforced ones were tested, and their strengths after collapse were obtained thoroughly. Since the available theories in this area are complicated and little attention has been paid to the case of reinforced thin-walled beams, simple models were used and further developed to give an account of the collapse load and the deformation energy of such beams. The method proposed in this paper is valuable both to the further studies of the symmetric thin-walled beams with arbitrary cross-section and to its practical application of such beams as energy absorbers.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی