نویسنده

چکیده

ذخیره سازی و یا ارسال سیگنال صحبت با کیفیت بالا با نرخهای بیت خیلی پایین یکی از مسائل تحقیقاتی مورد توجه برای مدمهای پیشرفته (که باید صحبت، تصویر و داده ها را به طور همزمان در یک کانال KHZ 4 ارسال کند)، سیستمهای پست صوتی و بی-سیمهای HF3 و ... است. در طی این تحقیق با استفاده از درونیابهای تصادفی بین فریمی4 و همچنین چندی کننده های برداری درون فریمی5، قادر به کد کردن سیگنال صحبت با نرخ BPS1200 و با کیفیت خیلی خوب شدیم. کیفیت سیگنال بازسازی شده قابل رقابت با کدکننده های BPS4800 مطرح (مانند CELP ) بوده است. البته کاهش نرخ به BPS1200 همراه با افزایش تأخیر الگوریتم کدینگ از ms20 به ms40 و همچنین افزایش اندکی در بار محاسباتی حاصل شده است.

عنوان مقاله [English]

Using FFI Interpolator and VQ Quantization for Designing of High Quality 1200 BPS Speech Vocoder

نویسنده [English]

  • A. Sayadian

چکیده [English]

Storaging or transmission of speech signals at very low bit rate is a hot area in the field of speech processing. We used stochastic inter-frame interpolators and vector quantization (VQ) as a new method for developing a high quality 1200 BPS speech vocoder. The objective and subjecgtive test results show that performance of the new vocoder is compairable with 4800 BPS standard vocoders (as CELP).

تحت نظارت وف ایرانی