نویسنده

چکیده

در این پژوهش 210 نمونۀ بتنی به شکل مکعب به ابعاد 15 سانتیمتر با جایگزینی 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50 و 60 درصد پودر سربارۀ کارخانۀ ذوب آهن اصفهان به جای سیمان پرتلند با نسبت آب به سیمان 51/0 ساخته شد. عیار سیمان نمونه های بتن شاهد 350 کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب شد. کارایی مخلوطهای بتنی و مقاومت فشاری آنها در سنین 7، 28 و 90 روزگی به دست آمده و نتایج مقایسه شدند. نتایج آزمایشها نشان می دهد که جایگزینی حدود 25 تا 35 درصد پودر سرباره به جای سیمان برای دستیابی به بتن با مقاومت و کارایی مناسب، رضایتبخش است. همچنین با افزایش درصد پودر سرباره به جای سیمان پرتلند جمع شدگی سیمانهای سرباره ای و مقاومت بتن ساخته شده از این سرباره ها در برابر حمله سولفاتها افزایش پیدا می کند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Use of Granulated Slag Instead of Portland Cement on the Properties of Concrete

نویسنده [English]

  • S.Dilmaghani and F. Zainalli

چکیده [English]

In this research, 210 concrete cube specimens (15cm) were made replacing 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, and 60 percent of slag powder from Isfahan Steel Mill for cement. The control specimens were made with 350 kg/m3 cement content and the water cement ratio in all specimens was 0.51. The Slump value and compressive strength of concrete specimens in 7, 28 and 90 days were obtained and the results were compared. The test results show that replacement of 25 to 35 percent or slag powder for cement gives satisfactory results in obtaining concrete with suitable compressive strength and slump value. Also the results indicate that by increasing the percentage of slag powder replaced for cement, the shrinkage of the concrete and its resistance against sulphates will increase.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی